Administrator Danych Osobowych 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Doha sp. Z o.o. z siedzibą przy ul. Nowowiejskiego 11/10861-742 Poznań.  
 

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych 

Administrator Danych Osobowych przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach i zakresie:  

 • podjęcia działań przed zawarciem umowy na Państwa żądanie (np. założenie konta), tj. dane podane w formularzu rejestracyjnym w Serwisie Internetowym, tzn. adres email oraz ustanowione hasło,  
 • w celu świadczenia Usług niewymagających założenia Konta i dodania wpisu do katalogu restauracji, tj. przeglądanie stron www Serwisu Internetowego, wyszukiwarka towarów, przetwarzamy dane osobowe dotyczące Państwa aktywności w Serwisie Internetowym, tzn. dane dotyczące przeglądanych towarów, dane dotyczące sesji urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID, adres IP;  
 • w celu statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności dostępnych w Serwisie Internetowym, ułatwienia korzystania ze Serwisu Internetowego oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Serwisu Internetowego, przetwarzamy dane osobowe dotyczące Państwa aktywności w Serwisie Internetowym oraz ilości czasu spędzanego na każdej z podstron w Serwisie Internetowym, historii wyszukiwania, lokalizacji, adresie IP, ID urządzenia, danych dotyczących przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego;  
 • w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i innymi organami egzekucyjnymi, możemy przetwarzać Państwa dane osobowe podane przy zakupie towarów lub założeniu Konta oraz inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia lub które wynikają z wymogu prawnego, nakazu sądowego lub innej procedury prawnej;  
 • w celu rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz odpowiedzi na pytania Użytkowników niezarejestrowanych, przetwarzamy podane przez Państwa dane osobowe w formularzu kontaktowym, reklamacjach skargach i wnioskach, czy w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w innej formie oraz niektóre dane osobowe podane przez Państwa w Koncie, jak również dane dotyczące zamówienia towaru i innych świadczonych przez nas usług będące przyczyną reklamacji, skargi czy wniosku oraz dane zawarte w dokumentach dołączonych do reklamacji, skarg i wniosków;  
 • w celu marketingu naszych usług oraz naszych klientów i partnerów, w tym remarketingu, w tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Państwa przy utworzeniu Konta i jego aktualizacji, dane dotyczące Państwa aktywności w Serwisie Internetowym w tym zamówień, które są rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies, a w szczególności historia zamówień, historia wyszukiwani, kliknięcia w Serwisie Internetowym, daty logowania i rejestracji, historia i Państwa aktywność związana z naszą komunikacją z Państwem. W przypadku remarketingu, wykorzystujemy dane o Państwa aktywności w celu dotarcia do Państwa z naszymi komunikatami marketingowymi poza Serwisem Internetowym i korzystamy w tym celu z usług zewnętrznych dostawców. Usługi te polegają na wyświetlaniu naszych komunikatów na stronach internetowych innych niż Serwisu Internetowego. Szczegóły na ten temat dostępne są w zapisach dotyczących plików cookies;  
 • w celu badania rynku i opinii przez nas lub naszych partnerów, tj. informacje o zamówieniu, Państwa dane podane w Koncie lub podczas zakupu towaru, adres email. Dane zebrane w ramach badania rynku i badania opinii nie są przez nas wykorzystywane do celów reklamowych. Dokładne wskazówki podane są w informacji o danej ankiecie lub w miejscu, w którym wprowadzane są dane.  

Kategorie odnośnych danych osobowych 

Administrator Danych Osobowych przetwarza Państwa adres email.   

 

Dobrowolność podania danych osobowych 

Podanie przez Państwa wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia usług przez Administratora Danych Osobowych za pośrednictwem Serwisu Internetowego.  

 

Czas przetwarzania danych 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówień, usług, działań marketingowych oraz innych usług wykonywanych dla Klienta. Dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach:  

 • kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę;  
 • kiedy osoba, której dane dotyczą nie podejmuje działań przez ponad 10 lat (kontakt nieaktywny);  
 • po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne.  

Niektóre dane w zakresie: adres email, mogą być przechowywane przez okres kolejnych 3 lat dla celów dowodowych, rozpatrywania reklamacji, skarg oraz roszczeń związanych z usługami świadczonymi przez Serwis Internetowy – dane te nie będą wykorzystywane do celów marketingowych.  

Dane dotyczące zamówień towarów i usług płatnych, konkursów i programów lojalnościowych będą przechowywane przez okres 5 lat od daty dostarczenia zamówienia.  

Dane dotyczące Klientów niezalogowanych przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach plików cookies lub do czasu ich usunięcia w urządzeniu Klienta przez Klienta.  

Państwa dane osobowe dotyczące preferencji, zachowań i wyboru treści marketingowych mogą być wykorzystywane jako podstawa do podjęcia zautomatyzowanych decyzji w celu określenia możliwości sprzedażowych Serwisu Internetowego.  

 

Odbiorcy danych osobowych 

Państwa dane osobowe będą przekazywane podmiotowi świadczącemu usługę asysty technicznej związanej z utrzymaniem Serwisu Internetowego, podmiotowi świadczącemu usługę hostingową oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.  

 

Prawa osoby, której dane dotyczą 

Administrator Danych Osobowych bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela Państwu informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.  

W każdym wypadku Administrator Danych Osobowych poinformuje Państwa o takim przedłużeniu w terminie miesiąca od otrzymania żądania z podaniem przyczyn opóźnienia.  

W celu realizacji przysługujących Państwu praw należy skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych lub wyznaczonym przez niego Inspektorem Ochrony Danych na podane powyżej dane kontaktowe.  

 

Prawo dostępu do danych osobowych 

Posiadają Państwo prawo do uzyskania informacji czy Państwa  dane osobowe są przetwarzane.  

Jeżeli Administrator Danych Osobowych przetwarza Państwa dane osobowe posiadają Państwo prawo do:  

 • dostępu do danych osobowych;  
 • uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;  
 • uzyskania kopii swoich danych osobowych.  

Prawo do sprostowania danych osobowych  

Jeżeli Państwa dane osobowe są nieprawidłowe posiadacie Państwo prawo żądania od Administratora Danych Osobowych niezwłocznego sprostowania swoich danych osobowych oraz prawo do żądania do uzupełnienia swoich danych osobowych.  

Jeżeli dokonali Państwo rejestracji w Serwisie Internetowym swoje dane osobowe można sprostować i uzupełniać samodzielnie po zalogowaniu się w Serwisie Internetowym.  

 

Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. “prawo do bycia zapomnianym”  

Posiadają Państwo prawo żądania od Administratora Danych Osobowych usunięcia swoich danych osobowych, gdy:  

 • Państwa dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;  
 • wycofali Państwo określoną zgodę, w zakresie w jakim Państwa dane osobowe były przetwarzane w oparciu o zgodę;  
 • Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;  
 • wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim;  
 • wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych Osobowych lub stronę trzecią.  

Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Państwa dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń o czym zostaniecie Państwo poinformowani.  

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych  

Posiadają Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, gdy:  

 • kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – Administrator Danych Osobowych ograniczy przetwarzanie Państwa danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;  
 • gdy przetwarzanie Państwa danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażądacie Państwo ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;  
 • Państwa dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;  
 • gdy zgłosiliście Państwo sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po stronie Administratora Danych Osobowych są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Państwa sprzeciwie.  

Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych 

 • Posiadają Państwo prawo do otrzymania od Administratora Danych Osobowych swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu Administratorowi Danych Osobowych.  
 • Możecie Państwo również zażądać, aby to Administrator Danych Osobowych przesłał bezpośrednio Państwa dane osobowe innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).  

 

 

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych  

Posiadają Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym profilowania, w związku z:  

 • przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych Osobowych lub stronę trzecią;  
 • przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego.  

 

Prawo do cofnięcia zgody 

Posiadają Państwo prawo do  cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.  

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

 

 

Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego 

Jeżeli sądzicie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych macie Państwo prawo złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.